logo

Overeenkomst Modelfotografie & Privacy

Overeenkomst Modelfotografie

Ondergetekenden:

 

Fotograaf

Naam : Wim van de Gein Email : info@wimvandegein.nl

Adres : Sparrenlaan 54 Website: wimvandegein.nl

Postcode/Woonplaats : 3742 WH Baarn BTW : NL001530561B91

Telefoon : +31 6 507 43 913 KvK : 58565159

Model

Naam : ……………… Adres:     ……………..

 

Plaats :………………. Postcode:  ……………..

Telefoon :……………… mailadres:…………….

 

Komen overeen dat de volgende opnamen kunnen worden gemaakt:

 

Artikel 1 / 9

 

Portret / Straat / Glamour / Familie / Groep      

 

Plaats, datum en tijdstip van de opnamen is: ………..

 

De overeengekomen beloningswijze van het Model is:

o TFP (Time For Print) (zie artikel 4)

o uurtarief en reiskosten, uurtarief: € (zie artikel 4)(contant te voldoen na elke sessie)

 

Overeenkomst is mede geldig voor vervolgsessies/shoots, totdat verandering van poseer categorie van toepassing is.

 

In meervoud opgemaakt en ondertekend:    Plaats:                   Datum: 

 

                                             naam Ouder/verzorger: (alleen opnemen indien dit van toepassing is!)

 

-----------------------------------

 

handtekening Model:            handtekening Ouder/verzorger:        handtekening Fotograaf:

 

-----------------------              -----------------------------------  ----------------------------

(alleen geldig indien blad 2 voorzien is van een paraaf)

Artikel 2  / 9

De bij artikel 1 overeengekomen poseer categorie betekent het volgende:

  1. Portret / Glamour /Straat/ Familie / Groep: 

Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld, daaronder niet begrepen badkleding of lingerie.

 

Artikel 3  / 9

Met betrekking tot foto’s die gemaakt zijn en vallen in een poseer categorie die niet is overeengekomen bij artikel 1 van deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Model alle vormen van gebruik van deze foto’s verbiedt op grond van haar recht op persoonlijke levenssfeer en haar portretrecht. 

 

Artikel 4  / 9
De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze betekent het volgende:
TFP: Het Model krijgt een selectie volledig bewerkte en gebruiksklare foto’s via Wetransfer (of soortgelijke dienst) toegestuurd naar het vermelde mailadres van het Model), in bestandsformaat JPEG.
Uurtarief: Het model krijgt een poseervergoeding, zoals aangegeven in artikel 1, aan te vullen met een reiskostenvergoeding gebaseerd op openbaar vervoer, 2e klas. 

Artikel 5 / 9
Alle partijen bij deze overeenkomst mogen de foto’s, verstuurd via Wetransfer(of soortgelijke dienst), gebruiken en vermenigvuldigen, plaatsen op hun internetsite, opnemen in hun portfolio en aanwenden voor persoonlijke promotiedoeleinden.
Online publicatie als website, social media kanalen, commerciële activiteiten en marketing uitingen van Wim van de Gein fotografie welke foto’s van het model bevatten is toegestaan.
Publicatie en verkoop door Wim van de Gein fotografie van foto’s van het model via een expositie is toegestaan.
Ander (commercieel) gebruik door één der partijen is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
Het is verplicht bij gebruik van de foto’s, de naam van Fotograaf te vermelden.
Het auteursrecht van de foto’s berust te allen tijde bij Wim van de Gein fotografie. Het portretrecht van de foto’s berust bij het Model.

Artikel 6 / 9
Het is Wim van de Gein fotografie toegestaan (delen van) de foto’s te gebruiken voor het vervaardigen van montages. 
Model verleent Wim van de Gein fotografie het recht deze zonder beperkingen te publiceren en te verveelvoudigen.
Wim van de Gein fotografie zal montages zodanig vormgeven dat geen afbreuk wordt gedaan aan  de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het Model.

Artikel 7 / 9
Wim van de Gein fotografie zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het Model, daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het Model hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.

Artikel 8 / 9
Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de overeengekomen beloning vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van Wim van de Gein fotografie.

Artikel 9 / 9
Op deze overeenkomst is in binnen- en buitenland het Nederlands Recht van toepassing.

 

Paraaf model               :

 

Paraaf fotograaf          :


Paraaf ouder/verzorger :